Lid van de raad van commissarissen (volkshuisvestelijk en maatschappelijke aangelegenheden)
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist beheert een vastgoedportefeuille van ongeveer 1.000 verhuureenheden in de gemeente Zeist en heeft de ambitie te groeien naar 1.500 eenheden. De woningbouwvereniging richt zich uitsluitend op sociale woningbouw met een accent op woonvormen voor bijzondere groepen. De organisatie is zeer toegankelijk voor haar huurders en haar leden.

Taak raad van commissarissen
De raad van commissarissen (RvC) van R.K. Woningbouwvereniging Zeist houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken van de woningbouwvereniging en haar onderneming en heeft regelmatig contact met de bestuurder. De RvC adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd. Tevens fungeert de RvC als werkgever van de bestuurder. De RvC onderschrijft de beginselen in de Governance Woningcorporaties 2015. De raad vergadert ongeveer zesmaal per jaar.

Visie raad van commissarissen
De RvC van R.K. Woningbouwvereniging Zeist ziet het als zijn belangrijkste taak onafhankelijk en zelfstandig toe te zien op de uitvoering van de maatschappelijke taak van de woningbouwvereniging; het zorgen voor betaalbare en kwalitatief goede, duurzame huisvesting voor de doelgroep in Zeist. Het bezit moet in stand worden gehouden en zonodig uitgebreid of ingekrompen en verduurzaamd. De kern van het beleid is het streven naar een goed gebalanceerde voorraad van betaalbare en kwalitatief goede woningen voor onze doelgroep in een plezierige leefomgeving, onder de randvoorwaarde van gezonde financiën en binnen de wettelijke kaders. Tevens houdt de RvC voeling met de relevante belanghebbenden. Daarbij stelt de RvC heldere kaders op richting het bestuur, en biedt de bestuurder de ruimte om een eigen beleidsvisie te ontwikkelen en te realiseren. De RvC houdt proactief toezicht met gepaste distantie op de bestuurder en is in staat om de bestuurder ter verantwoording te roepen.

De RvC bestaat primair uit generalisten met eigen specialisaties, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Van dit team wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Het team moet in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren en weten waarop zij dient te sturen en de juiste vragen te stellen. Gezien de samenstelling van de RvC zijn wij voor vervulling van de vacature op voordracht van de huurdersorganisatie op zoek naar een kandidaat die een duidelijke affiniteit heeft met de doelgroep.

Algemene vereisten:
Alle leden van de RvC beschikken tenminste over de volgende kwaliteiten:

 • Helikopterview, analytisch vermogen en het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en te scheiden (denkniveau op tenminste HBO-niveau);
 • Inzicht in en bewezen bestuurlijke ervaring met besluitvormingsprocessen;
 • Inzicht in en bewezen ervaring met strategische afwegingsprocessen;
 • Onafhankelijke oordeelsvorming en kunnen werken in teamverband;
 • Omgevingssensitiviteit;
 • Aantoonbare affiniteit met de doelstelling van de woningbouwvereniging.

Overige noodzakelijke competenties zijn: authenticiteit, integriteit en moreel besef, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en vermogen tot zelfreflectie.

Specifieke vereisten:

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Woningwet en BTIV 2015;
 • Heeft beroepsmatig ruime kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting opgedaan en weet deze te koppelen aan de specifieke opgave van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist;
 • Ervaring met besturen van of toezicht houden op maatschappelijke organisaties;
 • Hecht groot belang aan de positie van de huurders in relatie tot de R.K. Woningbouwvereniging Zeist en de wijze waarop de betrokkenheid en inbreng van de huurders in het functioneren van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist krijgt.
 • Zicht op de ontwikkeling van vraag- en aanbodzijde van de woning- en huurmarkt en bezit kennis van duurzame bouw;
 • Beschikt over brede maatschappelijke belangstelling met bij voorkeur een verankering in de lokale gemeenschap;
 • Heeft een visie op de rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot de maatschappelijke opgave, leefbaarheid, betaalbaarheid, wonen & zorg en andere ontwikkelingen waar de doelgroepen van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist voor staan;
 • Kennis van of ervaring met het maatschappelijke en politieke speelveld, zowel landelijk als regionaal, en zo mogelijk ook lokaal;

De kandidaat is in staat om de ontwikkelingen ten aanzien van zijn/haar kennisgebied te vertalen naar de volkshuisvesting en de woningbouwvereniging en is bij voorkeur woonachtig in of rond de gemeente Zeist. Het hebben van een actief netwerk van relevante stakeholders in de regio strekt tot aanbeveling.

Wij bieden:
Een aantrekkelijke toezichthoudende functie in een zelfstandige dynamische organisatie die dicht bij haar huurders staat. Met eerbied voor de ruim honderdjarige geschiedenis van de woningbouwvereniging en met innovatieve en praktische oplossingen proberen we ons historisch bezit te behouden voor de toekomst. Samen met collega-corporaties en andere partijen voorzien wij in de behoefte om passende huisvesting beschikbaar te stellen aan mensen die niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht in deze behoefte te voorzien. Voor het vervullen van deze functie wordt een jaarlijkse vergoeding betaald die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. De raad vergadert veelal na kantoortijd.

Selectieprocedure
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer W de Groot, lid van de RvC, telefoon 06-51380521 of met de huurdersbelangenvereniging Prisma, de heer G. Willigenburg, telefoon 06-10435446 (te bereiken op werkdagen na 18.00)

Uw reactie kunt u vóór 3 februari 2019 richten aan: R.K. Woningbouwvereniging Zeist, t.a.v. mevrouw B. Lagerweij, Postbus 21, 3700 AA Zeist, onder vermelding van “sollicitatie raad van commissarissen”. Reageren per e-mail kan ook: werken@rkwbv.nl.

De eerste gespreksronde met mevrouw L. Kerkhof en de heer G. Willigenburg van de huurdersbelangenvereniging Prisma aangevuld met mevrouw N.A. Aalbers en de heer W. de Groot, beide leden RvC, staat gepland op maandag 11 februari 2019.
De tweede gespreksronde zal plaatsvinden in de week van 4 maart. Conform de regelgeving is voor benoeming een positieve zienswijze van de minister nodig. Benoeming zal per 1 juli 2019 zijn.