Profiel: lid van de Raad van Commissarissen (juridisch)

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist beheert een vastgoedportefeuille van ongeveer 1.000 verhuureenheden in de gemeente Zeist en heeft de ambitie te groeien naar 1.500 eenheden. De woningbouwvereniging richt zich uitsluitend op sociale woningbouw met een accent op woonvormen voor bijzondere groepen. De organisatie is zeer toegankelijk voor haar huurders en haar leden.

Taak raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van R.K. Woningbouwvereniging Zeist houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken van de woningbouwvereniging en haar onderneming en heeft regelmatig contact met de bestuurder. De RvC adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd. Tevens fungeert de RvC als werkgever van de bestuurder. De RvC onderschrijft de beginselen in de Governance Woningcorporaties 2015. De raad vergadert ongeveer zesmaal per jaar.

Visie raad van commissarissen

De RvC van R.K. Woningbouwvereniging Zeist ziet het als zijn belangrijkste taak onafhankelijk en zelfstandig toe te zien op de uitvoering van de maatschappelijke taak van de woningbouwvereniging, het zorgen voor voldoende betaalbare, kwalitatief goede en duurzame huisvesting voor inwoners van Zeist die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. De RK Woningbouwvereniging kiest voor een kleinschalige aanpak met korte lijnen naar de huurders. Met eerbied voor de ruim honderdjarige geschiedenis van de woningbouwvereniging en met innovatieve en praktische oplossingen probeert zij haar historisch bezit te behouden voor de toekomst. Zij hecht belang aan een plezierige leefomgeving voor de huurders. Ze wil haar bezit zoveel mogelijk behouden en investeert daarom in duurzaamheid en levensduurverlenging. Teneinde de lastenontwikkeling in te perken en de kwetsbaarheid te verminderen werkt zij op deelterreinen intensief samen met andere woningcorporaties in de regio. De RvC biedt de bestuurder de ruimte om een eigen visie te ontwikkelen en te realiseren, passend binnen het door de RvC goedgekeurde beleid en onder de randvoorwaarde van gezonde financiën, beheerste risico’s en wettelijke kaders. De RvC houdt proactief toezicht met gepaste distantie tot de bestuurder en is in staat om de bestuurder ter verantwoording te roepen. De RvC houdt zelfstandig voeling met de relevante belanghebbenden.

De RvC bestaat primair uit generalisten met eigen specialisaties, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Van dit team wordt visie, omgevingssensitiviteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Het team moet in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren en weten waarop zij dient te sturen en de juiste vragen te stellen.

Gezien het karakter van de corporatie zijn wij voor vervulling van de vacature op voordracht van de huurdersbelangenvereniging op zoek naar een teamspeler die een duidelijke affiniteit heeft met de doelgroep.

Algemene vereisten:

Alle leden van de RvC beschikken tenminste over de volgende kwaliteiten:

  • helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (WO-denkniveau);
  • kunnen functioneren als een klankbord voor het bestuur voor diverse (deel-) terreinen van beleid;
  • inzicht in en bewezen bestuurlijke ervaring met besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen;
  • aantoonbare affiniteit met de doelstelling van de woningbouwvereniging.

Van kandidaten wordt verwacht dat ze authentiek, integer en teamspelers zijn, die onafhankelijk hun oordeel kunnen vormen en kunnen verwoorden en daarbij het belang van de corporatie en zijn huurders voorop stellen.

Specifieke vereisten: (juridisch profiel)

  • Jurist met bewezen ervaring op het gebied van governance in de volkshuisvesting.
  • Actuele kennis van de woningwet, contractrecht en eventueel procesrecht.
  • Kritisch sparringpartner van de directeur/bestuurder op het gebied van vertaling van wet- en regelgeving naar interne regels en procedures, op het gebied van compliance aan wet- en regelgeving, op het gebied van contracten en overeenkomsten.
  • Bij voorkeur ervaring met politieke-/ bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen.
  • Heeft bij voorkeur ervaring opgedaan als bestuurder van een middelgroot bedrijf of maatschappelijke organisatie in de zorg of volkshuisvesting dan wel als partner van een notaris- dan wel advocatenkantoor verantwoordelijk voor de vastgoed en volkshuisvestingportefeuille.

De kandidaat is in staat om de ontwikkelingen ten aanzien van zijn/haar kennisgebied te vertalen naar de volkshuisvesting en de woningbouwvereniging en is bij voorkeur woonachtig in of rond de gemeente Zeist. Het hebben van een actief netwerk van relevante stakeholders in de regio strekt tot aanbeveling.

Wij bieden:

Een aantrekkelijke toezichthoudende functie in een zelfstandige dynamische organisatie die dicht bij haar huurders staat. Voor het vervullen van deze functie wordt een jaarlijkse vergoeding betaald die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. De raad vergadert veelal na kantoortijd.

Selectieprocedure
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:
De heer A.C.M. Hopmans (voorzitter van de RvC), telefoon 06-54786903
Of de heer C. Schuurmans (directeur-bestuurder) telefoon 030-6985030
Of met de voorzitter van de huurdersbelangenvereniging Prisma: de heer G. Willigenburg, telefoon 06-10435446 (te bereiken op werkdagen na 18.00)

Uw reactie kunt u vóór 1 december 2019 richten aan:
R.K. Woningbouwvereniging Zeist
t.a.v. mevrouw B. Lagerweij
Postbus 21
3700 AA Zeist

Reageren per e-mail kan ook: werken@rkwbv.nl
Sollicitaties graag onder vermelding van “sollicitatie raad van commissarissen”.

De eerste gespreksronde met de heer G. van Willigenburg en mevrouw L. Kerkhof, beiden Prisma, en met mevrouw N.A. Aalbers en de heer A.C.M. Hopmans, beiden RvC, staan gepland in de week van 6 januari 2020 aan het einde van de dag.
De tweede gespreksronde zal plaatsvinden in de derde week van januari.

Conform de regelgeving is voor benoeming een positieve zienswijze van de minister nodig.

Benoeming zal per 1 januari 2020 zijn.